Ochrana osobních údajů

 

Kupující tímto uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováváním osobních údajů dle příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění pro účely vedení databáze svých zákazníků. Zpracováním se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče, používání, uchovávání, třídění a předávání osobních údajů kupujícího. Osobní údaje budou zpracovávány pracovníky prodávajícího. Osobním údajem se rozumí zejména jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, atd.

 

Tento souhlas se zpracováváním osobních údajů je udělován kupujícím dobrovolně. Kupující je oprávněn požádat prodávajícího o sdělení informací o zpracovávání svých osobních údajů. Domnívá-li se kupující, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány nepřesně, je oprávněn požádat prodávajícího o vysvětlení nebo požadovat odstranění takto vzniklého stavu. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu. Tento souhlas je udělen od předání dat na dobu 5 let od zadání příslušné objednávky kupujícím.

 

Kupující výslovně souhlasí s elektronickým ukládáním a zpracováním svých dat za účelem plnění smlouvy a navíc k účelům marketingovým a informačním o obchodních oblastech prodávajícího, Zasílání informací je možné poštou, e-mailem, ve formě newsletteru a/nebo zprávy SMS. Tento souhlas může kupující kdykoli odvolat.