Obchodní podmínky


vydané dle ust. §1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jako „občanský zákoník“)


1.IDENTIFIKACE PRODÁVAJÍCÍHO

Fleurop-Interflora Česká s.r.o. IČ: 045 97 338 se sídlem Praha, Václavské náměstí 795/40, PSČ: 110 00, Česká republika podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp.zn. C 250322 DIČ: CZ04597338 Kontaktní údaje pro styk se zákazníky: zákaznická linka tel č. : +420 792 487 101, e-mail: eshop@fleurop.cz (dále také jako „prodávající“)


2.PŘEDMĚT ÚPRAVY, VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ, ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

2.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky vydané společností Fleurop-Interflora Česká s.r.o. (dále také jako „VOP“) upravují základní podmínky smlouvy na koupi a dodání zboží (dále také jako „smlouva“), jakož i vzájemná práva a povinnosti z ní vyplývající, uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu provozovaného prodávajícím nacházejícím se na adrese www.fleurop.cz (dále také jako „e-shop“). Ve smluvním vztahu dle předchozí věty kupující vystupuje jako podnikatel (pokud splňuje podmínky dle čl. 2.4 těchto VOP) nebo jako spotřebitel (pokud splňuje podmínky dle čl. 2.3 těchto VOP).

2.2 Zbožím se rozumí řezané květiny a květinové výrobky představující zboží podléhající rychlé zkáze, které prodávající nabízí prostřednictvím e-shopu a jsou blíže specifikované na e-shopu.

2.3 Spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavření smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání.

2.4 Podnikatel je fyzickou nebo právnickou osobou, která smlouvu jako kupující uzavírá v souvislosti s vykonáváním soustavné výdělečné činnosti na vlastní účet a odpovědnost.

2.5 Partnerem se rozumí třetí osoba, vůči které mohou být vybraná práva dle těchto VOP ve stanovených případech kupujícím přímo uplatňována.

2.6 Příjemce je osoba uvedená v objednávce kupujícího, které má být zboží dle smlouvy skutečně doručeno.

2.7 Seznam a ceník zboží a jsou uvedeny na e-shopu prodávajícího.

2.8 Časové rozmezí je konkrétními hodinami vymezený časový úsek v rámci kalendářního dne preferovaný kupujícím v objednávce, v rámci kterého kuoující prferuje doručení.


OBJEDNÁVKA, UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY NA ZBOŽÍ

3.1 Zboží lze objednat prostřednictvím e-shopu prodávajícího, a to vyplněním příslušného elektronického formuláře. Po vybrání zboží kupující ve formuláři uvede veškeré požadované údaje potřebné pro řádné dodání zboží, a to zejm. své vlastní identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení / název právnické osoby, IČ právnické osoby, adresa, tel. kontakt, e-mail, a další údaje nezbytné pro vystavení daňového dokladu) identifikační a kontaktní údaje příjemce (jméno, příjmení, adresa, tel. číslo) včetně upřesnění místa dodání (č.p./č.e., podlaží, číslu bytu/dvěří, jméno na zvonku, atp.), jakož i další upřesňující informace a požadavky na objednané zboží a podmínky jeho doručení dle čl. 5. těchto VOP. Kupující má možnost a je současně povinen objednávku a v ní obsažené údaje zkontrolovat před jejím zasláním, přičemž je současně srozuměn s tím, že tyto mají podstatný vliv na správnost a včasnost doručení zboží.

3.2 Objednávky lze zadávat kdykoli v rámci provozní doby e-shopu, která je nepřetržitá (pondělí – neděle, 0:00 – 24:00 hod.).

3.3 Řádně vyplněná a zadaná objednávka obsahující veškeré předepsané náležitosti představuje nabídku na uzavření smlouvy, přičemž smlouva se považuje za uzavřenou okamžikem doručení potvrzení objednávky ze strany prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího, kterou tento uvedl v objednávce. Nabídku kupujícího na uzavření smlouvy prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10. hodiny následujícího pracovního dne po jejím zadání. Marným uplynutím nejzazší lhůty dle předchozí věty zaniká závazek kupujícího z příslušné nabídky.

3.4 Jakýkoliv požadavek na změnu již zadané objednávky musí kupující učinit bez zbytečného odkladu, a to prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v čl. 1. těchto VOP. Změna objednávky po uzavření smlouvy podléhá vždy vzájemné dohodě kupujícího a prodávajícího, přičemž tím postup dle ustanovení čl. 8.1 VOP není dotčen.

3.5 Prodávající provádí za účelem řádného splnění smlouvy její elektronické ukládání, jakož i zálohování, a to po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, nejméně však po dobu alespoň 5 let po uzavření smlouvy. Prodávající kupujícímu smlouvu zpřístupní na základě jeho předchozí žádosti.


CENA ZA DODÁNÍ ZBOŽÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Cena zboží uvedená v e-shopu je vždy aktuální a platná ke dni zadání objednávky, přičemž současně vždy obsahuje příslušnou sazbu daně z přidané hodnoty (DPH). Vzhledem k specifické povaze zboží spočívající především v jeho rozličné dostupnosti v návaznosti na aktuální roční období, se mohou ceny v průběhu kalendářního roku měnit.

4.2 V ceně zboží není zahrnuta cena doplňkových služeb (např. lísteček s osobním vzkazem), další poplatky, jakož ani náklady na přepravu (není-li v těchto VOP stanoveno jinak), kdy tyto budou kupujícímu účtovány ve výši dle ceníku uvedeného na e-shopu platného v okamžiku zadání objednávky.

4.3 Spotřebitel je oprávněn seznámit se s celkovou cenou za dodání zboží vč. doplňkových služeb před zadáním objednávky, přičemž tato bude předmětem podrobného rozpisu v potvrzení prodávajícího dle čl. 3.1 těchto VOP.

4.4 Cenu za dodání zboží lze uhradit přes platební brány a to použitím platebních karet (VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, MAESTRO) nebo prostřednictvím služby PayPal.

4.5 Kupující bere na vědomí, že zpracování objednávky bude zahájeno až po uhrazení celkové ceny za dodání zboží. V případě odstoupení od smlouvy u dosud neuhrazené objednávky  bankovním převodem je kupující tuto skutečnost povinen oznámit písemně na mailovou adresu uvedenou v článku 1 těchto VOP.

4.6 Kupující bere na vědomí a souhlasí s provedením vyúčtování ceny za dodání zboží výlučně v elektronické podobě. Příslušný daňový doklad bude kupujícímu doručen bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy a to na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.


DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1 Prodávající doručuje zboží výlučně na místa nacházející se na území České republiky, a to využitím služeb profesionálního provozovatele přepravních služeb (kurýr) nebo přímo prostřednictvím svých partnerů. Volba osoby provádějící přepravu dle předchozí věty náleží do výlučné kompetence prodávajícího, který v této souvislosti zohlední vždy požadované místo doručení, jakož i časové rozmezí doručení způsobem, aby zboží mohlo být doručeno v souladu se smlouvou řádně a včas. Zboží nelze doručovat na P.O. BOX.

5.2 Prodávající zajistí doručení zboží na určené místo, a dále jeho vydání příjemci v rámci časového pásma dle smlouvy. Předání zboží příjemci, či třetí osobě je podmíněno jejich písemným potvrzením této skutečnosti osobě, jejímž prostřednictvím prodávající zboží doručuje. Kupující bere na vědomí, že osoba provádějící doručení zboží není povinna, jakož ani oprávněna kontrolovat totožnost takové osoby, a v této souvislosti požadovat po přejímající osobě předložení identifikačního průkazu. Doručení zboží dle tohoto čl. 5.2 VOP prodávající kupujícímu potvrdí obratem, a to elektronicky na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v příslušné objednávce.

5.3 Není-li příjemce přítomen v požadovaném místě doručení, postupuje osoba realizující doručení zboží dle doplňujících pokynů k dalšímu nakládání s nedoručeným zbožím, které může kupující specifikovat v rámci objednávky zboží, a to zaškrtnutím příslušného políčka formuláře v e-shopu nebo specifikováním v poznámce k objednávce (např. vydat zboží proti písemnému potvrzení i jiné výslovně uvedené třetí osobě odlišné od příjemce, která se na sjednaném místě doručení nachází, nebo zákaz kontaktovat příjemce v přiměřené lhůtě před dodáním zboží za účelem upřesnění podmínek doručení).

5.4 V případě absence doplňujících pokynů dle čl. 5.3 VOP se má za to, že zboží může být předáno výlučně do vlastních rukou příjemce. Nebude-li v takovém případě příjemce zastižen, ponechá se mu na místě písemná zpráva o tom, že došlo k neúspěšnému pokusu o doručení zboží obsahující současně informace o místě, lhůtě a možnostech dodatečného osobního vyzvednutí zboží.

5.5 V případě, že příjemce nebo jiná oprávněná třetí osoba odmítne bezdůvodně zboží převzít nebo zboží nelze doručit z důvodu chybných, nesprávných, neúplných nebo neexistujících údajů uvedených v objednávce kupujícího, jakož i v případě výslovného vyloučení postupu dle čl. 5.4 VOP kupujícím v objednávce, prodávající kupujícího obratem, nejpozději však do 10. hod. následujícího pracovního dne, telefonicky a současně prostřednictvím e-mailu o těchto skutečnostech vyrozumí, a to za účelem sjednání dalšího postupu. Současně prodávající kupujícího způsobem dle předchozí věty vyrozumí o místě, ve kterém bude zboží po dobu dodatečných 7 kalendářních dnů od zaslání předmětného vyrozumění, připraveno k osobnímu vyzvednutí.

5.6 Z důvodu nezastižení příjemce nebo třetí osoby na určeném místě lze provést opakované doručení zboží, kdy toto je zpoplatněno dle ceníku prodávajícího uvedeného na e-shopu. Nedohodne-li se kupující s prodávajícím v konkrétním případě písemně jinak, opakované doručení zboží bude provedeno v nejbližší pracovní den následující po uhrazení příslušné částky způsobem dle čl. 4.4 VOP.

5.7 Marným uplynutím lhůty k vyzvednutí zboží příjemcem dle čl. 5.4 nebo lhůty 7 kalendářních dnů ke sjednání opakovaného doručení zboží dle podmínek uvedených v čl. 5.6 VOP od zaslání vyrozumění dle čl. 5.5 VOP se zboží považuje za řádné dodané v souladu se smlouvou. Účinky uvedené v předchozí větě nastávají rovněž v případě převzetí zboží přímo kupujícím, a to k okamžiku kdy taková skutečnost nastala.

5.8 Prodávající neodpovídá za nedoručení zboží v důsledku chybně zadaných doručovacích a kontaktních údajů příjemce, jakož ani z důvodu nezastižení příjemce na místě určeném v objednávce kupujícího.

5.9 V případě požadavku kupujícího na dodání zboží ve významných dnech, a to ke dni Valentýna, Dni žen, Dni matek a Štědrý den, si prodávající vyhrazuje právo na změnu časového rozmezí, resp. dne dodání zboží dle čl. 5.12 VOP, přičemž o takové potřebě je povinen kupujícího informovat způsobem dle čl. 9.1 VOP bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10. hodiny následujícího pracovního dne po zadání příslušné objednávky.


STANDARDNÍ REŽIM

5.10 V rámci standardního režimu dodání je doručení zboží, s výjimkou případu uvedeného v čl. 5.13 VOP možné realizovat v pracovních dnech mezi 08:00 – 20:00 hod. Přeprava zboží dle předchozí věty je bezplatná, přičemž tím není nikterak dotčeno ustanovení dle čl. 5.7. VOP.

5.11 Vzhledem k tomu, že dodání zboží nelze uskutečnit s přesností na hodiny, prodávající v rámci standardního režimu umožňuje  preferovaný okamžik doručení v objednávce specifikovat časovým rozmezím, a to v rozsahu několika hodin (např. mezi 14:00 – 18:00). Zboží se považuje za řádně dodané, bylo-li doručeno v den doručení stanoveným smlouvou. Preferovaný čas doručení není garantovaný čas doručení a nemůže být reklamován.

5.12 Dojde-li k zadání bezvadné objednávky v rámci standardního režimu nejpozději do 15:00 hod. pracovního dne, zboží je možné doručit ještě tentýž pracovní den. V ostatních případech bude zboží doručeno ve preferovaném časovém rozmezí nejdříve nejbližší následující pracovní den.


NÁROKY Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

6.1 Není-li v tomto článku 6. VOP výslovně stanoveno jinak, nároky z vadného plnění v souvislosti s dodávkou zboží (dále také jako „reklamace“) je oprávněn uplatnit jak kupující, tak i příjemce zboží (dále také jako „reklamující osoba“).

6.2 Vady zjevné spočívající v poškození zboží (např. polámané květiny), v rozporu zboží se smlouvou v podobě nedostatečného počtu kusů nebo nesprávného složení (zásadní rozpor s fotografií uvedenou na e-shopu z hlediska druhu), jež jsou patrné v okamžiku doručení zboží, je nezbytné u prodávajícího vytknout bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 kalendářního dne od okamžiku co měla reklamující osoba možnost si zboží prohlédnout. Marným uplynutím lhůty dle předchozí věty práva z vadného plnění zanikají.

6.3 Reklamaci lze uplatnit telefonicky v rámci provozní doby zákaznické linky prodávajícího (v pracovních dnech od 9:00 do 16:00) a písemně kdykoli e-mailem, a to prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v čl. 1. těchto VOP. Reklamující osoba je povinna v reklamaci  identifikovat zboží, popsat příslušnou vadu, uvést identifikační číslo objednávky prodávajícího, datum doručení zboží, zaslat fotografii reklamovaného zboží a kontaktní e-mailovou adresu.

6.4 Za vadu zboží se v této souvislosti nepovažuje postupná a přirozená ztráta estetických vlastností zboží, vyplývající z jeho specifické povahy blíže specifikované v čl. 2.2 těchto VOP, jakož ani případný rozpor dodaného zboží se smlouvou v důsledku skutečnosti uvedené v čl. 8 VOP. Vadou zboží rovněž není skutečnost uvedena v čl. 5.8 VOP.

6.5 Prodávající neodpovídá dále za vady zboží způsobené úmyslným nebo nedbalostním jednáním příjemce, vč. zacházení se zbožím způsobem nepřiměřeným vzhledem k povaze, funkci a vlastnostem zboží, jakož i v případě neposkytnutí správné péče (např. vystavení květin nepřiměřeným klimatickým podmínkám – např. chlad, teplo, přímý sluneční svit apod. - , chemickým přípravkům, neposkytnutí dostatečné vláhy a výživy atd.).

6.6 Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin následujícího pracovního dne potvrdí reklamující osobě přijetí reklamace a to zprávou zaslanou na e-mailovou adresu uvedenou při reklamaci. O reklamaci, včetně způsobu jejího vyřízení prodávající rozhodne a následně toto reklamující osobě oznámí způsobem dle předchozí věty nejpozději do 6 pracovních dnů od uplatnění reklamace.

6.7 Reklamující osoba bere na vědomí, že vzhledem k specifické povaze zboží popsané v čl. 2.2 VOP, může být v případě oprávněné reklamace poskytnuta pouze přiměřená sleva z ceny vadného zboží.


UKONČENÍ SMLOUVY KUPUJÍCÍM

7.1 Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit, a to výslovným písemným sdělením zaslaným v podobě elektronické zprávy na e-mailovou adresu prodávajícího uvedenou v čl. 1. těchto VOP. Odstoupení dle předchozí věty musí být učiněno nejpozději 2 kalendářní dny před počátkem požadovaného časového rozmezí k doručení zboží, jinak se k odstoupení dle předchozí věty nepřihlíží.

7.2 Kupující je dále oprávněn způsobem uvedeným v čl. 7.1 VOP od smlouvy odstoupit v případě nesouhlasu s dodáním zboží  v jiném dni dle sdělení prodávajícího v souladu s čl. 5.9 VOP; 7.2.2 rozsahu ve smyslu čl. 8.2 VOP; a to vždy nejpozději do 1 kalendářního dne od zaslání oznámení takové skutečnosti prodávajícím kupujícímu v souladu s příslušnými ustanoveními VOP.

7.3 Spotřebitel výslovně bere na vědomí, že nakolik zboží podléhá rychlé zkáze, jak je uvedeno v čl. 2.2 VOP, s odkazem na ust. § 1837 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku není oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit dle ust. § 1829 a násl. občanského zákoníku.


ODCHYLKA VE ZBOŽÍ

8.1 Vzhledem k dostupnosti zboží, jež je závislá na aktuálně panujících klimatických podmínkách, jakož i na možnostech jeho dovozu ze zahraničí, prodávající si vyhrazuje právo na změnu druhu a barevného provedení dodaného zboží v rozsahu nepřevyšujícím 25 % ve srovnání s popisem, resp. fotografií zboží uvedených v e-shopu prodávajícího. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že skutečnost uvedena v předchozí větě nepředstavuje ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku odpověď, jež by podstatným způsobem měnila podmínky původní nabídky kupujícího.

8.2 Požadovanou změnu v rozsahu přesahujícím hranici dle předchozího čl. 8.1 VOP je prodávající povinen kupujícímu oznámit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10. hodiny následujícího pracovního dne od zadání příslušné objednávky.


DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ 

9.1 Kupující bere na vědomí a současně vyjadřuje svůj souhlas s doručováním veškerých písemností týkajících se smlouvy, jakož i těchto VOP prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu, kterou uvedl v objednávce.


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1 Kupující tímto uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováváním osobních údajů dle příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění pro účely vedení databáze svých zákazníků. Zpracováním se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče, používání, uchovávání, třídění a předávání osobních údajů kupujícího. Osobní údaje budou zpracovávány pracovníky prodávajícího. Osobním údajem se rozumí zejména jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, atd.

10.2 Tento souhlas se zpracováváním osobních údajů je udělován kupujícím dobrovolně. Kupující je oprávněn požádat prodávajícího o sdělení informací o zpracovávání svých osobních údajů. Domnívá-li se kupující, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány nepřesně, je oprávněn požádat prodávajícího o vysvětlení nebo požadovat odstranění takto vzniklého stavu. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu. Tento souhlas je udělen od předání dat na dobu 5 let od zadání příslušné objednávky kupujícím.

10.3 Kupující výslovně souhlasí s elektronickým ukládáním a zpracováním svých dat za účelem plnění smlouvy a navíc k účelům marketingovým a informačním o obchodních oblastech prodávajícího, Zasílání informací je možné poštou, e-mailem, ve formě newsletteru a/nebo zprávy SMS. Tento souhlas může kupující kdykoli odvolat.

10.4 Záznam AP_tracker_TID ukládaný v local storage se používá pro identifikaci zdroje návštěvy v systému TUNE poskytovaném společností 5DM.cz. Je nezbytný pro správné připisování odměn ve věrnostních a cashbackových portálech.


AUTORSKÁ PRÁVA

11.1 Fotografie umístěné na e-shopu prodávajícího představují díla, jejichž autorem je společnost Fleurop AG, DE136741738, sídlem Lindenstrasse 3-4, 12207, Berlin SRN, a tudíž jsou předmětem ochrany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Prodávající prohlašuje, že vzhledem, a na základě propojenosti s osobou uvedenou v předchozí větě, je oprávněn s těmito autorskými díly disponovat v neomezeném rozsahu, včetně udělování souhlasu (licence) k jejichž dalšímu užití, jakož i uplatňování veškerých nároku v souvislosti s jejich neoprávněným užitím třetí osobou. Kupující ani jakákoliv třetí osoba není oprávněna s autorskými díly dle tohoto čl. 11.1 VOP jakkoliv disponovat nebo nakládat bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

12.1 V případě sporů vyplývajících ze smlouvy nebo v souvislosti s ní je spotřebitel, jakožto kupující, oprávněn se svým požadavkem obrátit se na orgán mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Praha, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, IČ: 000 20 869 (www.coi.cz). Platforma Evropské komise pro mimosoudní řešení sporů: Odkaz.

12.2 V souvislosti s řešením veškerých sporů vyplývajících ze smlouvy, s výjimkou případů uvedených v čl. 12.1 VOP, se sjednává místní příslušnost obecných soudů České republiky dle sídla prodávajícího.

12.3 Zadáním objednávky prostřednictvím e-shopu kupující potvrzuje, že se s obsahem těchto VOP seznámil, s těmito v plném rozsahu bez výhrad souhlasí a zavazuje se je dodržovat. Smlouva se uzavírá v českém jazyce a výlučně v elektronické podobě, a tudíž nedochází k jejímu vyhotovení v listinné podobě. Prodávající kodexem chování nedisponuje.

12.4 Otázky neupravené smlouvou se řídí těmito VOP. V případě nesouladu mezi smlouvou a VOP má přednost smlouva. Použití všeobecných obchodních podmínek kupujícího je vyloučeno. Smlouva a všechna práva, povinnosti z ní vyplývající nebo s ní související se řídí právem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

12.5 Úplné znění těchto VOP je současně umístěno v e-shopu, a jsou rovněž k dispozici ke stažení na internetové adrese www.fleurop.cz. 

12.6 Prodávající je oprávněn tyto VOP kdykoliv jednostranně měnit, přičemž v případě, že není stanoveno jinak, takové změny nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na e-shopu prodávajícího. Změna VOP nemá vliv na již uzavřené smlouvy, přičemž ve vztahu k takovým smlouvám se uplatní znění VOP účinné v okamžiku zadání příslušné objednávky.


V Praze dne 1.1.2023Hodnocení zákazníky Heureka
568 recenzí na Heureka.cz | Celková spokojenost