Ochrana osobních údajů


Společnost Fleurop - Interflora Česká s.r.o. zajišťuje bezpečnost a ochranu osobních údajů všem, kteří projeví zájem o její produkty a služby a s nimiž vstupuje do obchodního vztahu.


ODPOVĚDNOST ZA ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

V rámci obchodního vztahu společnost Fleurop - Interflora Česká s.r.o. (dále jen FLEUROP), se sídlem Václavské náměstí 795/40, PSČ: 110 00, Česká republika, s přiděleným daňovým identifikačním číslem CZ04597338 a e-mailovou adresou eshop@fleurop.cz, shromažďuje a zpracovává Vaše osobní údaje, včetně osobních údajů příjemců objednávky.


ÚČEL ZPRACOVÁNÍ 

Společnost FLEUROP shromažďuje a zpracovává Vaše osobní údaje včetně osobních údajů příjemce objednávky pro následující účely: 1. pro zajištění objednávky, kterou jste nám zaslali, včetně jakýchkoliv otázek s ní souvisejících 2. a pro zasílání jakýchkoli komerčních informací o produktech a službách společnosti FLEUROP. Za žádných okolností toto zpracování nebude vyžadovat automatizovaná rozhodnutí založená na těchto datech.


PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

V závislosti na účelu, pro který jsou Vaše údaje používány, budou Vaše data zpracovávána následovně v souladu s právními předpisy : 1. k plnění smlouvy zpracováním objednávky, která byla odeslána 2. a k souhlasu zúčastněné strany pro zaslání obchodních sdělení. Zainteresované strany, které nepovolují zpracování svých osobních údajů, nemusí mít možnost do určité míry využívat některé termínové obchody a funkcionality u společnosti FLEUROP.


KOMUNIKACE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Třetí osoby budou mít k osobním údajům umožněn přístup pouze tehdy, pokud je zákonem požadováno, aby jim toto FLEUROP poskytl, v rámci soudního řízení nebo vyšetřování podezřelé činnosti. Společnost FLEUROP může kromě toho využít jiné společnosti k poskytování informační technologické podpory (IT) a případně i reklamní společnosti, které vydávají relevantní informace o FLEUROPu. K poskytování služeb jménem společnosti FLEUROP mohou tyto společnosti třetích stran potřebovat přístup k určitým uživatelským údajům a informacím. Vzhledem k tomu, že poskytování služby nabízené společností FLEUROP může mít za následek zpracování objednávek a jejich odeslání mimo Evropskou unii, FLEUROP může provádět mezinárodní přenosy dat do zemí, které nemohou zaručit stejnou úroveň ochrany předávaných dat, aby zpracovaly objednávku a které nemohou uzavřít smlouvu podepsanou se zúčastněnou stranou. Společnost FLEUROP přenese osobní údaje svých klientů pouze v případě plnění smlouvy a zajištění objednávky (doručování květin nebo dárků v jiné zemi). V takových případech budou osobní údaje převedeny na příslušnou partnerskou firmu v přijímající zemi pomocí softwaru, který má FLEUROP k těmto účelům.


ZACHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jakékoli poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti obchodního vztahu a po dobu zajištění objednávky. Jakmile bude tento vztah ukončen, budou osobní údaje řádně zablokovány a to po dobu, která je odvozena od zákonné odpovědnosti, ne delší než šest let, a pokud budou Vaše osobní údaje zpracovávány k propagačním účelům, tak po dobu, dokud zúčastněná strana odvolá souhlas nebo požádá o odstranění údajů; a dokonce i po odnětí souhlasu budou údaje zpracovávány tak dlouho, jak je odvozeno od zákonné odpovědnosti pro zúčastněné strany, nejvýše šest let.


JAK MOHOU ZÚČASTNĚNÉ STRANY VYKONÁVAT SVÁ PRÁVA  

Podle platných právních předpisů se společnost FLEUROP INTERFLORA zavázala respektovat důvěrnost osobních údajů svých uživatelů a zajistit, aby zainteresované strany mohly kdykoli a za podmínek stanovených platnými právními předpisy uplatňovat jejich práva na přístup, opravu nebo vymazání jejich údajů a požádat o omezení, týkající se zpracování jejich osobních údajů nebo o zpochybnění jejich zpracování nebo požádat o přenositelnost jejich údajů zasláním písemné žádosti jasně uvádějící žádost, kterou chtějí vykonat, a zasláním na adresu uvedenou výše nebo e-mailem na adresu eshop@fleurop.cz. Podobně můžete také odvolat svůj souhlas s přijímáním obchodních sdělení v souladu s platnými právními předpisy. Můžete také podat stížnost u České agentury pro ochranu údajů.


ZASTOUPENÍ A ZÁRUKY

Zúčastněná strana zaručuje, že předložené osobní údaje jsou správné a přesné, a že se zavazuje hlásit jakékoli změny nebo úpravy. Zúčastněná strana také zaručuje, že příjemci objednávek byli informováni a že souhlasili s tím, že společnost FLEUROP zpracuje své osobní údaje, jak je uvedeno v tomto ustanovení, pro výše uvedené účely a aby vyhovělo poskytováním výše uvedených služeb. Jakákoli újma nebo ztráty způsobené FLEUROPu nebo třetím stranám v důsledku sdělení o chybných, nepřesných nebo neúplných informacích na tiskopisech, budou výhradní odpovědností zainteresované strany.


KONTAKT

Pro Vaše požadavky kontaktujte společnost FLEUROP na adrese eshop@fleurop.cz.
Hodnocení zákazníky Heureka
568 recenzí na Heureka.cz | Celková spokojenost