Reklamace


HLÁŠENÍ VAD A REKLAMACE


Reklamaci je oprávněn uplatnit jak kupující, tak i příjemce zboží.


Vady zjevné spočívající v poškození zboží, v rozporu zboží se smlouvou v podobě nedostatečného počtu kusů nebo nesprávného složení, jež jsou patrné v okamžiku doručení zboží, je nezbytné u prodávajícího vytknout bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 kalendářního dne od okamžiku co měla reklamující osoba možnost si zboží prohlédnout. Marným uplynutím lhůty dle předchozí věty práva z vadného plnění zanikají.


Reklamaci lze uplatnit telefonicky v rámci provozní doby zákaznické linky prodávajícího (v pracovních dnech od 08:30 do 17:00) nebo kdykoli e-mailem, a to prostřednictvím kontaktních údajů.


Reklamující osoba je povinna v reklamaci alespoň identifikovat zboží, popsat příslušnou vadu, uvést identifikační číslo objednávky prodávajícího, datum doručení zboží, a kontaktní e-mailovou adresu.


Za vadu zboží se v této souvislosti nepovažuje postupná a přirozená ztráta estetických vlastností zboží, vyplývající z jeho specifické povahy blíže specifikované v čl. 2.2 Všeobecných obchodních podmínek.


Prodávající neodpovídá dále za vady zboží způsobené úmyslným nebo nedbalostním jednáním příjemce, vč. zacházení se zbožím způsobem nepřiměřeným vzhledem k povaze, funkci a vlastnostem zboží, jakož i v případě neposkytnutí správné péče (např. vystavení květin nepřiměřeným klimatickým podmínkám, chemickým přípravkům, neposkytnutí dostatečné vláhy a výživy atd.).


Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10. hodiny následujícího pracovního dne potvrdí reklamující osobě přijetí reklamace a to zprávou zaslanou na e-mailovou adresu uvedenou při reklamaci. O reklamaci, včetně způsobu jejího vyřízení prodávající rozhodne a následně toto reklamující osobě oznámí způsobem dle předchozí věty nejpozději do 3 pracovních dnů od uplatnění reklamace.


Reklamující osoba bere na vědomí, že vzhledem k specifické povaze zboží popsané v čl. 2.2 VOP, může být v případě oprávněné reklamace poskytnuta pouze přiměřená sleva z ceny vadného zboží.


Celé znění Všeobecných reklamačních podmínek


V případě jakýchkoliv otázek nás neváhejte kontaktovat!

Zákaznická linka : +420 792 487 101

E-mail: eshop@fleurop.cz

Po - Pá : 8.30 -  12.00  a  13.00 - 16.00 hod.

So: 9:00 - 11.00 hodin


Hodnocení zákazníky Heureka
568 recenzí na Heureka.cz | Celková spokojenost